Nauka Organizacja i Technika
PDF Drukuj Email

kazimierz manista Chcia?bym aby moje dwudziestoletnie do?wiadczenie w kierowaniu FSNT NOT oraz do?wiadczenie moich wsp?pracownikw, nie pozosta?o jedynie wiedz? garstki ludzi, dlatego zdecydowa?em si? kontynuowa? swoj? dzia?alno?? poprzez dzia?alno?? nowej firmy NOiT.
Maj?c wsparcie kadry, z ktr? wsp?pracowali?my dotychczas, chcieliby?my nadal korzysta? z ich wiedzy, umiej?tno?ci i do?wiadczenia przekazuj?c t? wiedz? przysz?ym pokoleniom.
Umiej?tno?? nawi?zywania kontaktw pozwoli?a mi rozwin?? szerok? wsp?prac? z instytucjami rz?dowymi jak i samorz?dowymi.

Nauka Oragnizacja i Technika jest firm?, ktra rozpocz??a samodzieln? dzia?alno?? w roku 2004.
Celem naszego dzia?ania jest kontynuacja rozpocz?tych wcze?niej celw i zada?, do niedawna realizowanych poprzez dzia?alno?? w NOT z uwagi na fakt, ?e by?em dyrektorem Biura Rady tej jednostki a tak?e:

 • wsp?za?o?ycielem Oddzia?w SNT w Ciechanowie : SITLiD ; SITSpo? ; SITP
 • inicjatorem i realizatorem rozbudowy Domu Technika w Ciechanowie ( zabudowa tarasu )
 • inicjatorem podpisanych porozumie? z samorz?dami:
  - Starostwem Powiatowym w P?o?sku
  - Urz?dem Miasta Ciechanw
  - Urz?dem Miasta M?awa
 • inicjatorem wsp?pracy pomi?dzy EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie a radami FSNT NOT w ( Bia?ymstoku, ?om?y, Ostro??ce, Ciechanowie, P?ocku, W?oc?awku, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim )
 • wsp?za?o?ycielem Klubu Integracji Europejskiej w Pu?tusku dzia?aj?cym przy zarz?dzie G?wnym FSNT NOT

a wcze?niej:

 • g?wnym specjalist? ds. inwestycji - budowa wytwrni pasz i m?yna w P?o?sku
 • dyrektorem wytwrni pasz w I?owie - najm?odszy dyrektor zak?adu w bran?y przemys?u paszowego w Polsce ( 29 lat ), prowadzenie zak?adu w ko?cu budowy i przeprowadzenie rozruchu
 • kierownikiem dzia?u technologicznego zak?adu produkcyjnego w M?awie - za?o?enie pierwszego na terenie M?awy studia radiowego

Dlatego nauka Organizacja i Technika jest firm? wychodz?c? naprzeciw klientom, dostosowuj?c? si? do ich wymaga? i oczekiwa?.

Zapraszam do wsp?pracy.
NAUKA - ORGANIZACJA I TECHNIKA
KAZIMIERZ MANISTA
06-500 M?AWA,OsiedleKsi???t Mazowieckich 12 m 16
NIP: 569-102-84-39 Regon: 130961687
Nr konta: 54 1440 1185 0000 0000 0322 2397
kom: (+48) 509-548-748